Skupština KS naložila prebacivanje osam miliona KM za borbu protiv koronavirusa


Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su danas jednoglasno zaključak kojim se djelimično mijenja režim rada i funkcionisanja ovog kantonalnog zakonodavnog tijela, u vremenu dok traje intenzivna borba protiv sprečavanja širenja zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su danas jednoglasno zaključak kojim se djelimično mijenja režim rada i funkcionisanja ovog kantonalnog zakonodavnog tijela, u vremenu dok traje intenzivna borba protiv sprečavanja širenja zaraze uzrokovane koronavirusom (COVID-19).

Skupština je stavila van snage moratorij na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, kako bi se omogućilo trenutno najaktivnijim i najbitnijim oblastima, poput inspekcije, dodatno popuniti redove, odnosno dokapacitiranje.

Zastupnici su primili na znanje Informaciju o epidemiološkoj situaciji i stanju zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, kao i o efektima istih na privredu u Kantonu Sarajevo.

Dali su saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Odluku o izvršavanju ovog plana za 2020. godinu, sa zaključkom da se obaveže Zavod ZZO KS da pripremi rebalans ovog plana u narednih 15 dana, u skladu sa stvarnim potrebama koje su se javile u ovo pandemijsko vrijeme. Usvojili su i još jedan zaključak kojim su naložili Zavodu da odmah iz tekućih rezervi prebaci sredstva u iznosu od 8.000.000 KM za nabavku medicinske i zaštitne opreme koja u ovom trenutku nedostaje.

Na znanje su primili i Informaciju o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.07. do 01.10.2019. godine.

Usvojili su i Odluku o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine – zemljišta (označeno kao k.č. 286 po kulturi cvijetnjak, površine 150 m², zk ul. Broj 148 k.o. Sarajevo LV, državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Javne ustanove Centar za zaštitu žena i materinstva sa 1/1, stari premjer) koje predstavlja okućnicu objekta u ulici Džidžikovac broj 7 u Sarajevu, u kojem je smještena Ambasada Republike Austrije.

Na današnjem zasjedanju zastupnici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja na realizaciji Projekta izgradnje stambeno – poslovnog objekta u ul. Grbavička, kao zamjenske lokacije, u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u objekatu u ul. Grbavička br. 62-68, koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice – Južne longitudinale.

Zastupnici su podržali i prijedlog Odluke te dali saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kurtović Muharema, sa jedne strane, i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa druge strane, u svrhu proširenja gradskog groblja „Vlakovo“.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i firme “BLOK” d.o.o Sarajevo, radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale, sporazumnim putem.

Prihvaćen je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Amerom Hasićem.

Data je saglasnost i na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Pezom Kasimom.

Zastupnici su dali saglasnost i na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O1, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Samirom Kruščicom.

Usvojen je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O2, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Belme i Mehidina Bešlića.

Također je usvojen i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Nusretom i Sedinom Salićem.

Zastupnici su dali saglasnost i na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Zahidom Fazlagić.

Usvojen je i Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole – Jezero Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.

I na prijedloge dopunjenih odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za prvi i drugi dio Projekta „Javni prevoz Sarajevo“ zastupnici su dali svoje saglasnosti.

Podržan je i Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo, sa amandmanima Vlade KS.

Zastupnici su dali svoje saglasnosti i za zaključenje ugovora o kupoprodaji između GPA Bosnia, društva za razvoj stanogradnje d.o.o Sarajevo, kao prodavca, i Kantona Sarajevo, kao kupca.

Data je i saglasnost na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u stambenom objektu „K-94“, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, zaključen između prodavca Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Admira Bajraktarevića, kao kupca.

Zastupnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu „O-3A“, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, Sarajevo, zaključen između Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavca i Deljković S. i Deljković A., kao kupaca nekretnine.

Izvor


Pratite BijeljinaCaffe.info putem društvenih mreža Facebook i Instagram.